Статут КМО УТОС

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Київська міська організація Українського товариства сліпих (далі – організація) діє зі статусом юридичної особи, створюється рішенням президії Центрального правління, є місцевим осередком і відокремленим підрозділом громадської організації «Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство сліпих» (далі – УТОС), є неприбутковою організацією і  діє без мети отримання прибутку.

2. Київська міська організація Українського товариства сліпих є громадською організацією людей з інвалідністю по зору, яка здійснює свою діяльність на території м. Києва відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права інвалідів, Законів України «Про громадські об’єднання», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статуту УТОС. Організація є юридичною особою, має рахунки в банках, печатку та штамп із зазначенням свого найменування, іншу атрибутику, зразки яких затверджуються президією Центрального правління і реєструються у встановленому порядку. Організація здійснює свою діяльність в тісному контакті з державними органами та іншими громадськими організаціями України, товариствами та спілками сліпих інших держав.

3.Організація має право у встановленому законом порядку вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з її діяльності та з питань щодо участі організації при підготовці відповідними державними органами законопроектів та інших законодавчих (підзаконних), нормативних актів, що регулюють правовідносини, які стосуються людей з інвалідністю по зору.

 1. У своїй діяльності правління організації відповідальне перед конференцією, яка його обрала, а також перед Центральним правлінням УТОС.
 2. Найменування організації:

повна назва: Громадська організація «Київська міська організація Українського товариства сліпих».

Скорочена: ГО «КМО УТОС».

5.1.Повне найменування російською мовою: Общественная организация «Киевская городская организация Украинского товарищества слепых».

Скорочена: ОО «КГО УТОС».

 

 

 1. II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ.

 

6.Основною метою діяльності організації є забезпечення рівних прав і  можливостей  людей з інвалідністю по зору та їх соціального захисту,  соціально-трудової та медичної реабілітації, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх на рівні з іншими громадянами до об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг на умовах і в порядку, визначених законодавством, залучення людей з інвалідністю по зору до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав людей з інвалідністю по зору, представництва їхніх інтересів та усунення будь – яких проявів дискримінації стосовно людей з інвалідністю по зору.

 1. Для здійснення поставленої мети організація у порядку, встановленому чинним законодавством:

7.1. Популяризує діяльність організації всіма засобами масової інформації.

7.2. Виявляє громадян з інвалідністю по зору, залучає їх до членства в організацію, висуває із своїх рядів найбільш компетентних спеціалістів і активістів у керівні органи всіх ланок.

7.3. Спільно з органами державної влади України і органами місцевого самоврядування створює інвалідам по зору необхідні умови для реалізації громадянських і соціально-економічних прав і можливостей участі у формуванні доступного середовища життєдіяльності та забезпечення без бар’єрного доступу інвалідів по зору до соціальних та комунальних об’єктів.

7.4. Дбає про поліпшення житлових та побутових умов, санаторно-курортного лікування та організації відпочинку сліпих і працюючих в системі УТОС, надає їм, при необхідності, матеріальну та іншу допомогу.

7.5. Проводить культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, огляди колективів художньої самодіяльності, спортивні змагання, організовує тифлотехнічні, спортивні та інші секції для своїх членів.

7.6. Забезпечує працевлаштування інвалідів по зору в системі УТОС, сприяє працевлаштуванню їх на державних, комунальних, комерційних, громадських підприємствах, в сільському господарстві, в установах і організаціях незалежно від їх форм власності, сприяє у розвитку індивідуальної трудової діяльності.

7.7. Проводить огляди-конкурси з різних напрямків діяльності УТОС, музичні та літературні конкурси.

7.8. Гласно і відкрито здійснює свої статутні функції, широко інформує членів організації про роботу з’їздів, пленумів, президії центрального правління і про прийняті ними рішення, в тому числі через існуючі, новостворені та інші засоби масової інформації у доступній для людей з інвалідністю по зору формі.

7.9. Створює умови для найбільш повного та гармонійного розвитку особистості, задоволення духовних потреб сліпих.

7.10. Разом з органами охорони здоров’я створює на підприємствах УТОС медичні пункти, устатковує їх обладнанням, з участю лікарів-офтальмологів підприємств вирішує практичні питання в інтересах інвалідів по зору.

7.11. Працює над створенням умов для найбільш повного та гармонійного розвитку особистості, задоволенню духовних потреб людей з вадами зору.

 

 

III. ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

 

 1. Членами організації є члени первинних організацій УТОС, які засновані в

м. Києві, які проживають в Україні на території м. Києва, досягли віку 14 років, визнані інвалідами з дитинства, інвалідність яких пов’язана з органами зору, та інваліди І, II, III груп по зору, а також зрячі громадяни, які беруть активну участь в житті Українського товариства сліпих.

 1. Прийом в члени УТОС проводиться за особистою заявою заявника, а для людей з інвалідністю по зору – з пред’явленням висновку медико-соціальної експертної комісії (стандартна довідка МСЕК або документ, що підтверджує інвалідність дітей, які не досягли 18 років) не пізніше одного місяця від дня подачі заяви.
 2. Питання про прийом в члени УТОС розглядаються на засіданні правління первинної організації, як правило, в присутності заявника. Відмова у прийомі в члени УТОС може бути оскаржена до правління вищестоящого органу не пізніше одного місяця. Скарга має бути розглянута на найближчому засіданні правління.
 3. Членський квиток прийнятому в УТОС видається правлінням первинної організації УТОС в десятиденний строк з дня його прийому в члени УТОС.
 4. Член Київської міської організації УТОС має право:

12.1. Обирати та бути обраним у всі керівні органи УТОС.

12.2 Критикувати на зборах, конференціях, пленумах, з’їздах УТОС та в пресі діяльність його місцевих і центральних органів, керівництво об’єднань, підприємств, організацій і окремих осіб, звертатися з заявами до будь-яких керівних та друкованих органів УТОС і вимагати відповіді по суті свого звернення, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи.

12.3. Брати участь в усіх культурно-масових , спортивних та інших заходах, що проводяться підприємствами і організаціями УТОС.

12.4. Вимагати обов’язкової особистої участі при обговоренні питання про його роботу або поведінку.

12.5. Користуватися пільгами та всіма формами обслуговування, які здійснюються УТОС, відповідно до чинного законодавства.

12.6. Особи з інвалідністю по зору при рівних умовах мають переважне право на зайняття посади керівників і спеціалістів системи УТОС серед інших кандидатів на зайняття таких посад.

 1. Член Київської міської організації УТОС зобов’язаний :

13.1. Дотримуватись статуту УТОС, Статуту організації, виконувати постанови його керівних органів, своєчасно сплачувати членські внески.

13.2. Брати участь в роботі однієї з первинних організацій УТОС.

13.3. За порушення статуту УТОС, несплату членських внесків більш ніж за 2 роки без поважних причин, недисциплінованість, створення в колективі нездорового морально – психологічного клімату, систематичні порушення громадського порядку до членів УТОС рішенням правління, зборів (конференцій) первинної організації, а також вищестоящими органами Українського товариства сліпих можуть бути застосовані заходи громадського впливу: попередження, догана, позбавлення на певний строк пільг, які передбачені нормативними актами Українського товариства сліпих, і як крайній захід – виключення з членів УТОС. При цьому, виключення з членів УТОС допускається лише в тому випадку, коли раніше до цього члена УТОС застосовувалися інші засоби впливу. Безумовному виключенню з членів УТОС підлягають члени УТОС, не інваліди по зору, з якими розірвано трудовий договір з ініціативи роботодавця з підстав дисциплінарного або адміністративного характеру.

13.4. Питання про виключення з членів УТОС вирішує правління первинної організації в присутності члена УТОС. В тому випадку, коли він вдруге не з’явився без поважних причин на засідання правління, питання може бути розглянуте за його відсутності.

13.5. Скарга на рішення про виключення з членів Українського товариства сліпих подається у відповідні вищестоящі органи УТОС не пізніше одного місяця з дня прийняття такого рішення та повинна бути розглянута на найближчому засіданні правління вищестоящого органу УТОС.

13.6. Рішення про виключення з членів УТОС, прийняте президією Центрального правління, є остаточним.

13.7. Кожний член Українського товариства сліпих може вийти з членів УТОС за власним бажанням. Днем вибуття вважається день подання заяви, про що приймається відповідне рішення правлінням первинної організації.

13.8. Члени УТОС, яких виключено, можуть бути знову прийняті не раніше ніж через рік з дня їх виключення.

13.9. Інваліди по зору, які з різних причин розірвали трудові відносини з підприємством УТОС, можуть перебувати на обліку за останнім місцем роботи або в одній із первинних організацій за місцем проживання.

 

 1. IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

 

 1. Київська міська організація УТОС об’єднує первинні організації (осередки), які створені в м. Києві.
 2. Питання на конференціях, засіданнях керівних органів та ревізійних комісій організації вирішуються більшістю голосів відкритим голосуванням. Правління організації правомочне приймати рішення при участі в його засіданнях більшості його членів. При рівній кількості голосів при розгляді питань на засіданні правління організації, голос голови правління є вирішальним.
 3. При виборах правління, ревізійної комісії організації, делегатів на з’їзд УТОС делегати конференції мають право на висування, обговорення і відхилення

будь-якого з кандидатів.

 1. Обраним до складу правління, ревізійної, делегатом на з’їзд УТОС вважається кандидат, за якого проголосувала більшість делегатів конференції.
 2. Члени керівних органів і ревізійної комісії організації всією діяльністю повинні виправдовувати виявлену їм довіру, а в разі її не виправдання можуть бути виведені (відкликані) з їх складу.
 3. Питання про виведення членів правління, ревізійної комісії (у зв’язку з переходом на іншу роботу поза системою УТОС, неможливістю виконання громадської роботи у зв’язку з тривалою хворобою, у випадку заяви про добровільний вихід з складу виборного органу), а також обрання нових членів правління і ревізійної комісії на зміну вибулих, вирішуються на конференції обласної організації більшістю голосів відкритим голосуванням.
 4. Дострокові перевибори правління Організації можуть відбутися на вимогу не менше половини членів УТОС, які перебувають на обліку в первинних організаціях м. Києва, а правлінь первинних організацій – на вимогу не менше половини членів організацій, або ж за рішенням вищестоящих органів.

 

 1. V. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОС.

 

 1. Основою Українського товариства сліпих є первинні організації, які створюються добровільно і затверджуються рішенням президії ЦП УТОС.
 2. Первинні організації УТОС створюються за виробничою та соціальною ознаками. Первинні організації за виробничою ознакою об’єднують членів УТОС, які працюють на підприємствах, територіально-відокремлених цехах системи УТОС.
 3. Первинні організації за соціальною ознакою створюються в межах одного або декількох адміністративних районах міста і об’єднують проживаючих в них членів УТОС.
 4. В окремих випадках можуть створюватися первинні організації, які об’єднують працюючих на підприємствах або в територіально-відокремлених цехах системи УТОС і членів УТОС із числа пенсіонерів, студентів, учнів, працюючих поза системою УТОС.
 5. В первинних організаціях створюються групи. Групорг обирається на загальних зборах групи строком на 5 років. У випадку, коли через територіальну роз’єднаність неможливо провести вибори групорга, він призначається правлінням первинної організації.
 6. Вищим органом первинної організації є загальні збори або конференція, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. В організаціях, в яких скликати загальні збори неможливо, скликаються конференції за нормами представництва, встановленими правліннями цих організацій.
 7. Звітно-виборчі збори первинних організацій проводяться один раз на 5 років.

Якщо без поважних причин, в установлені президією ЦП терміни, звітно-виборчі збори не відбулися, то така організація вважається самоліквідованою. Президія ЦП з цього питання приймає відповідне рішення.

 1. За рішенням правління організації або на вимогу не менше 1/2 членів УТОС, які стоять на обліку в первинній організації, можуть проводитися позачергові вибори.
 2. Звітно-виборчі збори первинної організації:

29.1. Заслуховують та обговорюють звітні доповіді правління та ревізійної комісії, дають оцінку їх роботі. Обирають голову правління відкритим голосуванням з будь-якої кількості кандидатів строком на 5 років. Обраним вважається кандидат, за якого подано більшість голосів учасників зборів.

29.2. Обирають відкритим голосуванням більшістю голосів правління первинної організації та членів ревізійної комісії з будь – якої кількості кандидатур із числа делегатів конференції (зборів) строком на 5 років.

29.3. Обговорюють та вирішують інші питання життя і діяльності первинної організації відповідно до статутних завдань.

29.4. В період між зборами роботою первинної організації керує правління. Засідання правління проводиться не рідше ніж один раз на місяць.

 1. Правління первинної організації УТОС:

30.1. Виявляє і залучає в члени УТОС сліпих громадян, веде їх облік.

30.2. Встановлює та підтримує постійний зв’язок з членами УТОС, здійснює заходи з соціальної реабілітації незрячих. Звертається у відповідні державні органи та громадські організації для вирішення проблем інвалідів по зору.

30.3. Сприяє широкому впровадженню пристосувань для полегшення праці сліпих на виробництві, проведенню заходів по охороні залишкового зору, дотику та слуху інвалідів по зору, розвитку раціоналізації та винахідництва, а також впровадженню виробничої та культурно-побутової тифлотехніки.

30.4. Організує та обладнує стаціонарні та пересувні бібліотеки, пункти видачі книжок, літератури.

30.5. Організує гуртки художньої самодіяльності, аматорські об’єднання та клуби за інтересами, секції, групи здоров’я.

30.6. Проводить серед членів УТОС інформаційно-роз’яснювальну, культурно-освітню, фізкультурно-оздоровчу, спортивну роботу, вечори відпочинку, екскурсії та інші масові заходи.

30.7. Створює групи УТОС в цехах, на дільницях, в бригадах, населених пунктах. Організує вибори групоргів, старших групоргів району, керує їх роботою. Заслуховує групоргів щодо виконання ними своїх громадських обов’язків.

30.8. Відстоює права та інтереси членів УТОС у відповідних державних, громадських організаціях, в органах суду.

30.9. Сприяє членам УТОС в підвищенні їх загальноосвітнього рівня.

30.10. Допомагає виявляти сліпих і слабозорих дітей та сприяє влаштуванню їх в спецшколи та інші заклади.

30.11. Приймає участь у розгляді питань, що стосуються інтересів інвалідів по зору.

30.12. Разом з профспілковими організаціями бере участь в розподілі житла для членів УТОС. Направляє членів УТОС, які потребують оздоровлення, в санаторії та будинки відпочинку, вирішує питання про видачу тифлоприладів, організовує всі інші види соціальної допомоги. Домагається прикріплення одиноких, хворих і пристарілих сліпих до служб соціальної та патронажної допомоги, взаємодіє з організаціями, які виконують функції милосердя та охорони здоров’я, з державними та благодійними фондами, а також з підприємствами та установами, де працювали незрячі раніше.

30.13. Здійснює фінансову діяльність в межах затвердженого кошторису первинної організації, збирає членські внески.

30.14. Впроваджує в життя рішення вищестоящих органів УТОС та діє відповідно до цього статуту, положення (статуту) про первинні організації УТОС, які затверджуються президією ЦП.

 1. Первинні організації, які створені за соціальною ознакою, є юридичними особами з моменту їх державної реєстрації в місцевих органах виконавчої влади, у встановленому президією ЦП УТОС порядку відкривають рахунки в місцевих відділеннях банків, мають штамп та печатку за зразком, затвердженим президією ЦП УТОС.
 2. Первинні організації, які створені на підприємствах та територіально відокремлених цехах, своєї печатки та штампу не мають, користуються печаткою, штампом і бланками підприємств УТОС.

Первинні організації припиняють діяльність за рішенням президії ЦП відповідно до чинного законодавства.

 

 1. VI. КЕРІВНІ ОРГАНИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОС, ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ.

 

 1. Вищим органом організації є конференція, яка скликається в міру необхідності, але не рідше як один раз на 2-3 роки за нормами представництва, встановленими правлінням організації. Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 років.
 2. Рішення конференції організації є обов’язковим для первинних організацій УТОС, які входять до складу Київської міської організації УТОС.
 3. Позачергові конференції організації скликаються за рішенням президії Центрального правління , правління Київської міської організації або на вимогу не менше 1/2 первинних організацій УТОС, які входять до складу організації.
 4. Конференції являються правомочними при участі в них більшості обраних делегатів.
 5. Конференція обирає правління організації, яке є її розпорядчим та виконавчим органом .
 6. Вибори правління організації, ревізійної комісії організації, делегатів на з’їзд УТОС проводяться з будь – якої кількості висунутих кандидатів відкритим голосуванням делегатами конференції.
 7. Конференція організації:

39.1. Заслуховує та обговорює звітні доповіді правління та ревізійної комісії, дає оцінку їхньої роботи. Обговорює та вирішує інші питання життя і діяльності організації відповідно до статутних завдань.

39.2. Обирає відкритим голосуванням більшістю голосів голову правління з будь – якої кількості кандидатур із числа делегатів конференції строком на 5 років.

39.3. Обирає правління та ревізійну комісію в кількості встановленій конференцією, строком на 5 років.

39.4. Обирає делегатів на з’їзд УТОС з урахуванням пропозицій первинних організацій.

39.5. Усуває з посади голову правління за недоліки в роботі. Виводить зі складу правління членів, які вибули з різних причин, поновлює склад правління.

39.6. Вносить зміни до Статуту організації, який підлягає затвердженню президією ЦП УТОС. Приймає рішення про припинення діяльності організації.

39.7. Вирішує інші питання діяльності організації, які випливають зі Статуту УТОС та цього Статуту.

39.8. В період між конференціями всією роботою організації керує правління організації.

 1. Правління організації:

40.1. Розглядає питання , які випливають зі Статуту УТОС та цього Статуту, крім тих, які віднесено до повноважень конференції організації.

40.2. Взаємодіє з державними, комунальними, громадськими, кооперативними, комерційними структурами та іншими місцевими організаціями з метою вирішення проблем незрячих.

40.3. Вирішує практичні завдання з питань соціально-трудової та медичної реабілітації сліпих; здійснює керівництво культурно-масовою, спортивною, фізкультурно-оздоровчою роботою в первинних організаціях УТОС, що входять до складу організації.

40.4. Керує роботою первинних організацій, спрямовує та коорди­нує їх діяльність.

40.5. Розробляє конкретні шляхи реалізації постанов з”їзду УТОС, президії ЦП УТОС, пленумів ЦП УТОС, конференцій організації; вивчає пропозиції первинних організацій по удосконаленню роботи.

40.6. Вивчає та поширює позитивний досвід роботи первинних організацій з різних напрямків роботи.

40.7. Розглядає і подає на затвердження президії ЦП УТОС кошториси на утримання організації та первинних організацій, які створені за соціальною ознакою.

40.8. Організовує та підводить підсумки оглядів-конкурсів на кращу роботу між первинними організаціями.

40.9. Організовує роботу по виявленню осіб з вадами зору, що бажають працювати. Надає допомогу в їх працевлаштуванні на підприємствах, організаціях системи УТОС та на підприємствах, організаціях незалежно від їх форм власності.

40.10. Порушує клопотання перед президією ЦП УТОС про створення первинних організацій, їх реорганізацію або ліквідацію.

40.11. Перевіряє та обговорює на засіданні правління звіти посадових осіб об’єднань, підприємств, створених організацією, з питань працевлаштування сліпих, стану техніки безпеки, здійснення заходів з соціальної реабілітації незрячих, стану культурно-масової, соціально-побутової, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи; приймає постанови з питань, що відносяться до його компетенції і ці рішення обов’язкові для виконання адміністрацією об’єднань, підприємств.

При необхідності порушує питання перед президією ЦП УТОС про притягнення посадових осіб об’єднань, підприємств, створених організацією, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за невиконання постанов правління.

40.12. Відміняє рішення правлінь первинних організацій, які суперечать Статуту УТОС та іншим нормативним актам, що регламентують діяльність.

40.13.         Щорічно обговорює звіти правлінь первинних організацій щодо їх діяльності і приймає відповідні рішення.

40.14.         Організовує проведення масових заходів, зустрічі незрячих з представниками засобів масової інформації та місцевих органів влади з метою інформування широких верств населення про життя людей з інвалідністю по зору і вирішення їх соціальних проблем.

40.15.         Представляє і захищає інтереси УТОС, його членів у відповідних державних, громадських організаціях, звертається з заявами до судових органів.

40.16.         Приймає рішення про позачергове проведення зборів в первинних організаціях.

40.17.         Своєчасно скликає конференції організації.

40.18. Порушує клопотання перед президією ЦП про присвоєння членам УТОС звання “Заслужений член УТОС”, про нагородження Почесними грамотами, грамотами президії Центрального правління.

40.19.         Приймає рішення про нагородження Грамотами правління організації членів УТОС, які відзначились при виконанні громадських доручень, активістів товариства.

40.20. Затверджує рішення бюро правлінь.

40.21. Представляє в Центральне правління УТОС в установлені строки звіти, інформацію.

40.22. Обирає заступників голови правління.

40.23. Вирішує інші питання, що входять до компетенції правління.

 1. Для оперативного вирішення невідкладних питань на засіданні правління обирається бюро правління в кількості 3-5 осіб.
 2. Засідання правління організації проводиться не рідше одного разу на квартал, а бюро правління – в міру необхідності. Рішення бюро правління приймаються простою більшістю голосів членів бюро і підлягає затвердженню на черговому засіданні правління.
 3. Правління організації приймає постанови, керуючись чинним законодавством, Статутом УТОС, цим Статутом, а також рішенням вищестоящих органів УТОС. Правління правомочне приймати рішення при участі в його засіданні більше половини членів правління.
 4. Керівні органи організації зобов’язані своєчасно проводити збори, конференції, засідання.
 5. Грошові та юридичні документи організації підписує голова правління організації без особливого на те доручення на підставі протоколу про його обрання на цю посаду.
 6. У своїй діяльності правління організації відповідальне перед конференцією, яка його обрала, а також перед Центральним правлінням УТОС і підзвітне їм.
 7. За недоліки в роботі голова правління організації може бути усунутий з посади за пропозицією президії ЦП УТОС і рішенням органу, який його обрав.
 8. Питання про звільнення голови правління за власним бажанням вирішується на засіданні правління і обов’язки голови покладаються на одного із його заступників до скликання чергової конференції.

 

VII. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОС.

 

 1. Ревізійна комісія Київської міської організації УТОС оби­рається на конференції на той же термін, що й правління організації.
 2. Голова ревізійної комісії організації обирається з будь-якої кількості кандидатів на засіданні комісії. Ревізійна комісія зі свого складу обирає заступника голови та секретаря комісії.
 3. Голова або член ревізійної комісії не можуть бути одночасно членами відповідного керівного органу.
 4. Члени ревізійної комісії мають право брати участь в засіданні правління організації з правом дорадчого голосу.
 5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції за результа­тами ревізії, залучати при необхідності до проведення перевірок спе­ціалістів, працівників ревізуємого органу.
 6. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність конференції організації.
 7. Ревізійна комісія працює на громадських засадах.
 8. Суперечності між ревізійною комісією та організацією вирішуються відповідним вищестоящим органом УТОС.
 9. Ревізійна комісія організації діє на підставі Ста­туту УТОС, цього Статуту, Положення про ревізійні комісії, які затверджуються президією ЦП УТОС.

 

VIII. ВЛАСНІСТЬ, КОШТИ, МАЙНО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОС.

 

 1. Утримання обласної організації УТОС фінансується з централізованого бюджету Українського товариства сліпих, а також за рахунок коштів, отриманих від реалізації програм соціального захисту інвалідів, діяльності підприємств, установ і організацій, заснованих УТОС, спонсорської та благодійної діяльності.
 2. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.
 3. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
 4. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

61.1 кошти і майно, що передані засновником – УТОС;

61.2. кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших фізичних та юридичних осіб;

61.3. членські внески членів Організації;

61.4. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
61.5. благодійна допомога, гуманітарна та інша допомога;
61.6. кошти від основної діяльності «Організації», відповідно до Статуту УТОС, цього Статуту та чинного законодавства;
61.7. кошти і майно, набуте в результаті підприємницької діяльності, заснованих та створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;

61.8. інші джерела, які не суперечать чинному законодавству.

 1. Кошти та інше майно Організації не може перерозподілятись між її членами і використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Забороняється  розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів та працівників  організації, (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 1. Організація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах Державної фіскальної служби України та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 2. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.
 3. Грошові та юридичні документи в організації підписуються головою правління організації без особливого на те доручення, згідно протоколу про його обрання на цю посаду.

 

 

 1. IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

 1. Зміни до Статуту організації приймаються рішенням правління Організації після їх обговорення. Рішення приймається не менш ніж ¾ голосів від кількості присутніх членів правління із наступним затвердженням Статуту Організації президією Центрального правління УТОС.
 2. Після затвердження президією Центрального правління УТОС Статуту Організації, Статут набирає чинності після реєстрації відповідним державним органом згідно чинного законодавства.

 

 

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УТОС.

 

 1. Київська міська організація УТОС припиняє свою діяльність за рішенням президії ЦП у встановленому Законом порядку.
 2. При ліквідації Організації печатка, кутовий штамп та бланки Організації підлягають знищенню у встановленому Законом порядку.
 3. Кошти та інше майно Організації при її ліквідації не перерозподіляються між його членами.
 4. В разі припинення діяльності Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі активи  такої Організації переходять до однієї  або до  кількох  неприбуткових  Організацій  відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету.
 5. Ліквідація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру відповідно до вимог чинного законодавства України.