“ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                                  Голова правління

     ГО “Київська міська організація УТОС”

            М.М.Новосецький,

                                                                                  наказ №354-02 від 31.01.2020р.

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

 працівників ГО “Київська міська організація УТОС”

 

I. Загальні положення

1. Відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці, а також раціонального використання робочого часу працівниками ГО Київської міської організації УТОС (далі за текстом – ГО КМО УТОС)  запроваджуються ці «Правила внутрішнього трудового розпорядку».

2. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, мотивації, а також заохоченням за сумлінну працю. До працівників, що порушують трудову дисципліну, застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.

II. Порядок прийому і звільнення працівників

3. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання строкових або безстрокових трудових договорів (контрактів).

4. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати заяву, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), довідку про стан здоров’я та інші документи.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством. 

5. Прийом на роботу оформляється наказом керівника, що оголошується працівнику. В наказі повинні зазначатись найменування роботи (посади), місце роботи та умови оплати праці.

6. До початку роботи за укладеним трудовим договором чи при переведенні працівника у встановленому КЗпП порядку на іншу роботу керівник ГО Київської міської організації УТОС, або особа, що його заміщає зобов’язаний:

6.1. роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати про умови праці;

6.2. ознайомити працівника з діючими Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

6.3. визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

6.4. створити працівникам спеціальні умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;

7. Голова ГО КМО УТОС, або особа, яка його заміщує  зобов’язана видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу в даній організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

8. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють в організації понад п’ять днів.

При влаштуванні на роботу працівники зобов’язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

9. Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться за рішенням голови правління ГО КМО після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Відомості про стягнення до трудової книжки не заносяться.

10. На осіб, які працюють за строковим трудовим договором, сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

11. Припинення трудового договору може мати місце тільки по підставах, передбачених законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову правління ГО КМО письмово за два тижні.

За домовленістю між працівником і головою правління ГО КМО трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

12. Припинення трудового договору оформляються наказом (розпорядженням) голови правління ГО КМО.

Голова ГО КМО УТОС, або особа, яка його заміщує зобов’язана видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

 

III. Основні обов’язки працівників

13. Працівник зобов’язаний:

13.1. виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством;

13.2. працювати чесно і сумлінно, додержувати дисципліни праці;

13.3. вчасно і точно виконувати розпорядження голови правління ГО КМО та свого безпосереднього керівника;

13.4. бережливо ставитися до майна ГО КМО і вживати заходів до запобігання шкоді;

13.5. утримувати своє робоче місце в чистоті і належному стані, а також дотримуватись чистоти на території офісу організації;

13.6. дотримуватись встановленого порядку ведення, оформлення та збереження документів;

13.7.  поводитися гідно, дотримуватись правил ввічливості та поважно ставитись до колег по роботі та членів організації.

14. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну організації, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

15. Коло обов’язків (робіт), що виконує кожен працівник по своїй спеціальності (кваліфікації, посаді) визначається трудовим договором, строковим трудовим договором (контрактом), Посадовими інструкціями, Статутом ГО КМО УТОС, цими Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

IV. Основні обов’язки керівництва ГО КМО УТОС

16. Голова ГО КМО УТОС, або особа, яка його заміщує,  зобов’язана вчасно до початку роботи довести до працівника особисте завдання (доручення), щоб він був ознайомлений із установленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня;

16.1. Керівники структурних підрозділів Київської міської організації зобов’язані вчасно до початку роботи доводити до своїх працівників особисті завдання (доручення), щоб вони були ознайомлені із установленими завданнями і забезпечені роботою протягом усього робочого дня;

16.2. При необхідності відрядження, в тому числі місцевого, працівник ГО КМО УТОС зобов’язаний повідомити вищестоящого керівника  Київської міської організації про мету відрядження та час відсутності на затвердженому робочому місці (офісі ТПО).

V. Робочий час і його використання

17. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати згідно КЗпП 40 годин на тиждень.

18. За загальними правилами час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і харчування встановлюється таким чином:

– для працівників ГО КМО УТОС – початок роботи о 09:00, обідня перерва з 13:00 до 13:30, закінчення робочого дня о 17:30.

– для працівників ГО КМО, що мають інвалідність – початок роботи о 09:00, обідня перерва з 13:00 до 13:30, закінчення робочого дня о 16:30.

– для працівників ГО КМО, які працюють неповний робочий місяць (на частину мінімальної заробітної плати) Наказом голови правління ГО КМО УТОС окремо встановлюються дні, часи роботи за погодженням з Головою правління ПО УТОС.

19. За загальними правилами для працівників ГО КМО УТОС встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи  визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку з додержанням установленої згідно КЗпП тривалості робочого тижня.

20. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників  скорочується на одну годину.

21. Голова ГО КМО УТОС, або особа, яка його заміщує зобов’язана організувати облік часу явки на роботу, тривалість обідньої перерви та часу  закінчення роботи працівником.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

22. За зразкове виконання трудових обов’язків, успіхи в виконанні особистих завдань, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:

а) оголошення подяки;

б) видача премії;

в) нагородження грамотою, почесною грамотою.

 

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

23. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків спричиняє застосування мір дисциплінарного чи громадського впливу, а також застосування інших мір, передбачених чинним законодавством.

24. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів впливу:

1) догана;

2) звільнення.

25. До застосування дисциплінарного стягнення голова правління ГО КМО повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмового  пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення голова правління ГО КМО повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові.

Розробник:

інструктор-методист                                                                   Гирилович М.Ю.